Klauzula zgody na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Pani/a danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Pania/em, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Środowiskowy Domu Samopomocy „Walentynka” ul. Wodociągowa 6A, 78-400 Szczecinek z filią ul. Połczyńska 2 A a administrujący danymi – Kierownik ŚDS „Walentynka” w Szczecinku. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2 A, e-mailowo - sekretariat@sds.szczecinek.pl, telefonicznie 537 555 832.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych: Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie ŚDS „Walentynka” w Szczecinku lub pisma skierowanego na adres ŚDS „Walentynka” w Szczecinku lub w formie elektronicznej na - adres sekretariat@sds.szczecinek.pl lub e-mail IOD – agmarkanc@wp.pl

3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/na dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/a danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/a praw.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/nu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/a zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.