Inne aktywności

  • Spotkania z psychologiem - wsparcie psychologiczne w bieżących problemach,  przeprowadzanie badań psychologicznych
  • Prowadzenie pracy socjalnej - pomoc i wsparcie udzielane domownikom placówki, ich rodzinom i opiekunom, pomoc w redagowaniu pism, pomoc w kompletowaniu dokumentacji, współpraca z instytucjami i urzędami.
  • Zajęcia ruchowe - korzystanie ze sprzętów sportowych znajdujących się na sali gimnastycznej oraz poza ośrodkiem, relaksacja – nauka wyciszania się, kontrolowania oddechu
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe - zajęcia edukacyjne z zakresu historii muzyki – prezentacja postaci wybitnych kompozytorów, muzyków, piosenkarzy, zespołów, stylów i kierunków w muzyce klasycznej i rozrywkowej na przestrzeni epok w formie pokazów multimedialnych, quizów, muzycznych łamigłówek; gra na bum rurkach i dzwonkach ręcznych z wykorzystaniem metody kolorowych punktów; aktywna relaksacja: słuchanie muzyki, oddychanie, aktywność fizyczna (ćwiczenia naprzemienne, rytmiczne), wizualizacja
  • Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy - poszukiwanie pracy za pomocą Internetu, składanie aplikacji w firmach i instytucjach : e-mailem lub osobiście, odkrywanie mocnych i słabych stron, określenie oczekiwań zawodowych, nabycie i utrwalenie umiejętności napisania życiorysu, listu motywacyjnego, podania o pracę, CV; nabycie umiejętności przygotowania się do rozmowy z pracodawcą i określenia wartości płynących z pracy
  • Porady psychiatryczne - indywidualne konsultacje domowników z lekarzem psychiatrą.
  • Spotkania z rodzinami - zajęcia integracyjne dla rodzin,  spotkania okolicznościowe z udziałem rodzin, prezentacje artystyczne z udziałem rodzin, bieżące kontakty i współpraca, możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z: lekarzem psychiatrą, psychologiem, pracownikiem socjalnym, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, w trudnych sytuacjach.
  • Współpraca z instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu Szczecinek: placówki zdrowia i jednostki pomocy społecznej, Poradnie Zdrowia  Psychicznego w Szczecinku, MOPS w Szczecinku, PCPR w Szczecinku; placówki kulturalne i oświatowe oraz  ośrodki wsparcia - SAPiK, WTZ-y, ŚDS-y, szkoły (w tym: SOSW); organizacje pozarządowe.