DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony:
https://sds-szczecinek.pl 

Data publikacji strony internetowej: 09.08.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
1. zamieszczanie informacje są w formie załączników, które nie są dostępne cyfrowo,
2. zamieszczane informacje są w postaci skanów.

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik ŚDS „Walentynka”  Joanna Szkodlarska, e-mail:  sekretariat@sds.szczecinek.pl. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 537 555 832. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku zlokalizowany jest w dwóch budynkach tj. przy ul. Wodociągowej 6A i ul. Połczyńskiej 2A.
Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” znajdują się na parterze.
Do wejścia głównego prowadzi wewnętrzna szeroka droga pokryta asfaltem.

Wejście do budynku jest oświetlone i budynek jest dobrze oznaczony.
Podjazd i część przy wejściu wyłożona jest kostką brukową.
Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”.
Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych w placówce jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością i umożliwia dojście do wszystkich pomieszczeń.

2. Opis dostępności korytarzy

W ŚDS „Walentynka” wszystkie ogólnodostępne korytarze są przestronne, bezpieczne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z problemami motorycznymi poruszających się przy pomocy przyrządów ortopedycznych.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

We wszystkich toaletach są zamontowane pochwyty dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku przy ul. Połczyńskiej 2A dodatkowo zamontowane są dzwoniki alarmowe.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. Woda dla psa zostanie podana na prośbę właściciela psa.  

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Aplikacje mobilne

brak