Środowiskowy Dom Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku

ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A, B i C, tj. przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Celem działalności ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.

ŚDS świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W ramach świadczonych usług ŚDS współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach bieżącej pracy terapeutycznej realizuje działania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Obecnie w związku z pandemią zajęcia w ośrodku prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy.